Жеке тұлғаға eGov.kz порталында басқа адамның атына оның келісімімен электрондық анықтама алуға болады

Бұл процесс қалай өтеді?
Мүдделі тұлға (мысалы, жұмыс беруші) порталға кіріп, «Үшінші тұлғамен анықтама алу сервисі» бөлімін таңдап, анықтамасы қажет болатын адамның ЖСН-ын енгізіп, қажетті анықтаманы таңдайды. Егер азамат азаматтардың мобильдік деректер қорында(МДҚ) тіркелген болса, мүдделі тұлға анықтаманың қажетті түрін таңдап, сұрау салуды SMS арқылы растайды.
Бұдан кейін азаматқа порталдың Жеке кабинеті мен SMS хабарлама арқылы 2 сағат ішінде анықтаманы алуға рұқсат беру немесе бермеу жөнінде хабарлама жіберіледі.
Азамат анықтама алуға рұқсат берген жағдайда мүдделі тұлғаның Жеке кабинетіне сұралған анықтама келеді.
Ескерту: егер азаматтың атына анықтаманы алуға заңды тұлға немесе мемлекеттік орган сұраныс жасаса, олар оны өзінің ЭЦҚ-сымен растауы қажет.

Аталған сервис арқылы алуға болатын анықтамалар тізімімен таныса аласыз:
1) Тұрғылықты жерінен мекен-жай мәліметтерін беру
2) Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы анықтама беру
3) Жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама беру
4) Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қоры салымшысы қаражатының түсуі және қозғалысы туралы анықтама беру
5) Сотталғандығыболуынемесеболмауытуралыанықтама беру
6) Тұлғаныңәкімшілікқұқықбұзушылықжасағанытуралымәлімет
7) Адамныңсыбайласжемқорлыққылмысжасағанытуралымәліметтер беру
8) Өтінішберушінің (отбасының) атаулыәлеуметтіккөмекалушыларғажататынынрастайтынанықтама беру
9) «Наркология» Психикалықденсаулықорталығынанмәліметтер беру
10) «Психиатрия» Психикалықденсаулықорталығынанмәліметтер беру
11) «Фтизиатрия» Фтизиопульмонологияорталығынанмәліметтер беру
12) Жұмыссызретіндетіркелгендігітуралыанықтама беру
13) Жеке тұлғаныңсалықміндеттемелерінорындаужөніндегібюжетпенесептесужағдайытуралыжекеесеп-шоттанүзінділерді беру
14) Мемлекеттікжеркадастрынанмәліметтер беру
15) Медициналыққызметтердітұтынушыретіндеқатысужәнеміндеттіәлеуметтікмедициналықсақтандыружүйесінеаударылғанақшабөлусомаларыжарналартуралыақпарат беру
16) Жылжымайтынмүліктіңменшікиесі (құқықиесі) туралымәліметтіқамтитынтехникалықпаспортқақосымша
17) Азаматтыңәскериқызметкеқатынасытуралыанықтамалар беру
18) «Болашак» халықаралықстипендиясыиегерініңбеделітуралыанықтама беру
19) Жылжымайтынмүліккеқұқықтыңтіркелгеніжәнетоқтатылғаны ЖТ анықтамаалу
20) Есебімемлекеттіккірістерорганындажүргізілетінберешектіңжоқ (бар) екендігітуралымәлiметтердi беру

Аманкулов Канатжан Бахытжанович
Сарысу аудандық халыққа қызмет
көрсету бөлімінің басшысы