Нұр-Сұлтан қаласында карантин кезінде қандай көліктердің қозғалысына шектеу қойылады

Нұр-Сұлтанқаласында 6 сәуіргедейінжекетұлғалардыңменшіктікөлігіменжүріп-тұруынашектеуқойылды, депхабарлайдыелордаәкімдігініңресми сайты.

Коронавирусинфекциясыныңтаралуыналдыналужөніндегіқалалықжедел штаб Нұр-Сұлтанқаласыбойынша карантин аумағындақоғамдықкөлікқозғалысын, жекетұлғалардыңменшіктікөлігіменжүріп-тұруыншектеутуралышешімқабылдады. Бұлретте, қосымшағасәйкесұйымдарүшінжұмысорнынананықтамасыболғанжағдайда (немесеқызметтіккуәлігіболса) тұрғылықтыжеріненжұмысқадейінжәнекеріқатынауға, тұрғылықтыжеріненемесежұмысынажақынмаңдағыдәріханалар мен дүкенненазық-түлік, дәрі-дәрмек пен медициналықбұйымдаралуға, сондай-ақшұғылжағдайдамедициналықмекемегебаруғарұқсатетіледі.  Бұданбөлек, карантин аймағышегарасындамедициналықкөмектіңжеделқызметінің, санитарлық-эпидемиологиялыққызметтің , соныменқатар медицина мамандарының, азаматтыққорғау, өрткеқарсыжәнеапаттыққұтқаружұмыстары, коммуналдық, авариялыққызметтердіңжұмысшыларына, мамандандырылған инкассатор көлігіне, күзетұйымдары мен кәсіпорындардыңжекекүзетқызметіне, құқыққорғауоргандарыныңқызметкерлері мен көлігіне, арнайымемлекеттікоргандардың, прокуратура, қорғанысминистрлігі, ұлттықұлан, ІІМ қылмыстық-атқарушыжүйесініңмамандандырылғанжәнежекекөліктерініңқозғалысына (қызметтіккуәліктікөрсеткенжағдайда) тосқауылқойылмайды. Соныменбірге, құрылысматериалдары, азық-түлік пен азық-түліккежатпайтынөнімдерді, медициналықтауарлардытасымалдаудыжүзегеасыратын 1 қосымшадакөрсетілгенұйымдардыңжүккөліктерініңқозғалысына  (қызметтіккуәлігіннемесежұмысорнынананықтамакөрсеткенжағдайда) шектеуқойылмайды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *