Өрттен зардап шеккендерге көмектесу үшін бірыңғай «Қайырымдылық KZ» қоры құрылды

БИН 220640046689
ИИК KZ82601 A22100 1568 401
«Халық банкі» АҚ
БИК HSBKKZKX
КБе 18